Roditelji


U cilju uspješnog ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti, Škola će surađivati s roditeljima ili starateljima učenika putem roditeljskih sastanaka, obavijesti i drugim pogodnim oblicima.

Roditeljski sastanci održavaju se po planu o održavanju općih i razrednih roditeljskih sasta-naka koji donosi ravnatelj Škole i po potrebi.

O učenicima  se također roditelji odnosno staratelji informiraju kod razrednika po pozivu ili individualno na svoj zahtjev.

 

Dužnosti roditelja jesu:

  • starati se o redovitom pohađanju nastave djeteta i ispunjavanju školskih obveza,
  • osigurati udžbenike i drugi školski pribor,
  • prisustvovati roditeljskim sastancima, razgovoru s razrednikom, drugim nastavnicima, pedagogom i ravnateljem Škole,
  • izvijestiti razrednika o razlozima izostanka djeteta s nastave i pravdati izostanke.

Roditelj odnosno staratelj dužan je u roku od 14 dana opravdati izostanke učenika.

 

Ukoliko učenik namjerno ošteti školsku imovinu za vrijeme nastave ili izvan nastave, roditelj odnosno staratelj je obvezatan Školi nadoknaditi učinjenu štetu, a protiv takovog učenika pokre-će se disciplinski postupak.

 

Roditelji odnosno staratelji imaju pravo:

  • sudjelovati u upravljanju Škole putem svojih predstavnika u Školskom odboru,
  • sudjelovati u radu Roditeljskog vijeća,
  • tražiti pomoć u rješenju problema odgoja i obrazovanja učenika,
  • ulagati žalbe na način ocjenjivanja i zaključene ocjene, te izrečene pedagoške mjere,
  • ostvarivati i druga prava koja su predviđena Zakonom i ovim Statutom