Učenici


Status redovitog učenika stječe se upisom u Školu.

Redoviti učenik  Škole  može se upisati i u umjetničku srednju školu , ako ispuni uvjete za upis u obje škole.

Pravo upisa u Školu imaju, pod jednakim uvjetima,  svi kandidati  sa završenom osnovnom školom, sukladno broju utvrđenom Odlukom o upisu i kriterijima koje donosi Ministarstvo.

Redoviti učenici upisuju prvi razred u dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje Školskog odbora.

Na temelju odluke Ministarstva, Gimnazija  objavljuje natječaj za  upis učenika u prvi razred.

Natječaj za upis učenika u Gimnaziju objavljuje se u javnim glasilima.

Natječaj obavezno sadrži:

 • broj učenika koji se mogu upisati po Odluci o upisu,
 • uvjete upisa i kriterije za izbor kandidata,
 • način i postupak provođenja natječaja.

 

Upisi se obavljaju na temelju općeg uspjeha učenika u četiri završna razreda osnovne škole i uspjeha iz odgovarajućih predmeta za opću gimnaziju.

Bliže propise o sadržaju i načinu polaganja prijamnog ispita donosi ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ.

 Upis učenika provodi  povjerenstvo  koje imenuje Nastavničko vijeće.

Izbor kandidata  za upis u prvi razred obavlja se prema elementima i kriterijima za izbor kandidata koje propisuje Ministarstvo.
Redoviti učenik može tijekom školovanja promijeniti upisni program, u pravilu nakon prvog razreda.

Promjena programa može se uvjetovati polaganjem razlikovnih ili dopunskih ispita. Sadržaj razlikovnih, odnosno dopunskih ispita, te način i rokove njihovog polaganja utvrđuje Nastavničko vijeće.

 

Uspjeh redovitih učenika prati se i ocjenjuje tijekom nastave.

Uspjeh učenika i  zaključnu ocjenu za svaki predmet utvrđuje nastavnik javno u razrednom odjelu, odnosno obrazovnoj grupi na kraju nastave.

Način praćenja i ocjenjivanja propisuje ministar.

 

Redoviti učenik koji je na kraju nastave ocijenjen iz najviše dva predmeta ocjenom nedovoljan polaže popravni ispit.

Popravni ispit se polaže pred Povjerenstvom u jednom ispitnom roku koji je najranije 15 dana  nakon svršetka nastave.

Popravni ispiti u Školi provodit će se sukladno Pravilniku koji donosi ministar.
Redoviti učenik stječe pravo upisa u sljedeći razred, ako je do roka upisa ocijenjen iz svih predmeta prolaznom ocjenom, odnosno ako je na kraju školske godine ocijenjen iz svih predmeta prolaznom ocjenom.

Redoviti učenik Gimnazije može tijekom savladavanja programa  za stjecanje srednje školske spreme dva puta ponavljati razred (npr. jednom prvi i jednom još jedan do kraja školovanja).

Isti razred može se ponavljati samo jedanput.

Redoviti učenik koji drugi put ponavlja razred snosi dio troškova obrazovanja u toj nastavnoj godini u visini koju odredi Školski odbor, osim ako ponavlja razred zbog bolesti u dužem trajanju.

Odluku iz stavka 4. ovog članka donosi Nastavničko vijeće na prijedlog nadležnog liječnika

 

Uspjeh učenika iz pojedinih predmeta ocjenjuje se : odličan ( 5), vrlo dobar ( 4 ), dobar ( 3 ), dovoljan ( 2 ) i nedovoljan ( 1 ).

Ocjene: odličan, vrlo dobar, dobar i dovoljan su prolazne.

Opći uspjeh učenika utvrđuje se srednjom ocjenom iz svih predmeta, ako učenik nema niti jednu negativnu ocjenu i to :

 • odličan ( 5 ), ako je srednja ocjena najmanje 4,50
 • vrlo dobar ( 4 ), ako je srednja ocjena najmanje 3,50
 • dobar ( 3 ),ako je srednja ocjena najmanje 2,50
 • dovoljan ( 2 ), ako je srednja ocjena najmanje 2,00

 

Ocjene za vladanje učenika su: uzorno, dobro i loše.

Način ocjenjivanja i praćenja učenika propisuje Ministarstvo.

Ocjena iz vladanja ne utječe na opći uspjeh učenika.

 

Redoviti učenik koji iz opravdanih razloga ( bolest u dužem trajanju i u drugim opravdanim slučajevima ) nije mogao redovito pohađati nastavu i biti ocijenjen iz jednog ili više predmeta, pa je najmanje 1/3 od ukupnog fonda sati predviđenih planom i programom izostao s nastave, polaže predmetni ili razredni ispit i stječe srednje obrazovanje u redovnom roku.

Pod opravdanim razlozima  smatraju se :

 • bolest u dužem trajanju,
 • izvršenje vojnih i drugih obveza,
 • duži izostanak s nastave koji je odobrio nadležni organ,
 • izostanci vrhunskih sportaša i istaknutih umjetnika,
 • drugi izostanci i opravdani razlozi koje kao takve ocijeni Nastavničko vijeće.

 

Nastavničko vijeće u svakom konkretnom slučaju cijeni opravdanost razloga nepohađanja redovne nastave na temelju odgovarajućih dokumenata i donosi odluku o polaganju  predmetnog ili razrednog ispita.

Odluka Nastavničkog vijeća je konačna.