Matura


Školska matura

 

Na kraju srednjoškolskog obrazovanja učenik gimnazije polaže maturu. Učenik koji je tijekom cijelog srednjoškolskog obrazovanja postigao odličan uspjeh oslobađa se polaganja mature.

 

Matura odnosno završni ispit može početi najranije dvadeset i jedan ( 21 ) dan od dana završetka nastave.

 

Matura u gimnaziji se sastoji od:

 

– obrane maturalnog rada,

 

– dva obvezna predmeta i

 

– jednog izbornog predmeta. Obvezni predmeti polažu se pismeno i usmeno. Izborni predmet polaže se usmeno.

 

 

 

Obvezni predmeti u općim gimnazijama su:

 

– hrvatski

 

– strani jezik ili matematika, ovisno o izboru učenika.

 

Izborni predmet na maturi je predmet iz nastavnog plana i programa odgovarajuće gimnazije. Izborni predmet može biti i predmet iz kojeg učenik upiše maturalni, odnosno završni rad.

 

Učenik bira temu maturalnog, odnosno završnog rada, iz jednog ili više predmeta. Za maturu, odnosno završni ispit u ljetnom roku tema se bira najkasnije do 10. veljače tekuće školske godine, a za ostale rokove najkasnije 60 dana prije početka mature, odnosno završnog ispita. Maturalni, odnosno završni rad, mora biti izrađen najkasnije 30 dana prije početka mature, odnosno završnog ispita.

 

Pismeni ispit na maturi, odnosno završnom ispitu, traje najviše 4 sata. Ocjenu pismenog ispita utvrđuje ispitna komisija na prijedlog predmetnog nastavnika. Učenik dnevno može polagati samo jedan bilo pismeni bilo usmeni ispit.

 

 

 

Državna matura

 

Kordinatorica za državnu maturu je profesorica Lucijana Gudelj.

 

Više o državnoj maturi možete saznati na sljedećim linkovima:

 

mojamatura.net

 

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

 

drzavnamatura.hr

 

mzos.hr